Privacy Statement Varlik Zorg & Welzijn
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Varlik Zorg & Welzijn gevestigd aan de Jan Luikenstraat 27 552XJ te Hengelo en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 69218110 hierna aan te duiden als Varlik Zorg & Welzijn.

Verwerking van persoonsgegevens door Varlik Zorg & Welzijn
Voor Varlik Zorg & Welzijn is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Varlik Zorg & Welzijn respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld. Varlik Zorg & Welzijn streeft ernaar om de privacy van haar klanten, bezoekers en personeel zo goed mogelijk te waarborgen, of het nu gaat om het vastleggen, over verstrekken van uw gegevens, of het voeren van een vertrouwelijk gesprek met uw zorgverlener(s) of personeelsfunctionaris.

Doeleinden van de verwerking
Uw persoonsgegevens worden door Varlik Zorg & Welzijn verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
 • Het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten;
 • Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
 • Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
 • Om u te informeren over nieuwe producten en / of diensten van Varlik Zorg & Welzijn;
 • De afhandeling van uw aanvraag tot informatie;
 • Het doen van klanttevredenheidsonderzoeken en marketingactiviteiten;
 • Het verbeteren van de website en de dienstverlening van het Varlik Zorg & Welzijn;
 • Voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven en afspraak-herinneringen per e-mail;
 • Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
 • Het behandelen van geschillen en het uitvoeren van de accountantscontrole.

Rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens
De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:

 • De door u gegeven toestemming (artikel 6 lid 1sub a Avg)
 • Het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst (artikel 6 lid 1sub b Avg)
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1sub c Avg)
 • Het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen (artikel 6 lid 1sub d Avg)
 • De vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van uitvoering van het openbaar gezag (artikel 6 lid 1sub e Avg)
 • De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Varlik Zorg & Welzijn of van een derde (artikel 6 lid 1sub f Avg)

Uitleg gerechtvaardigde belangen
Voor de hiervoor als 5; 7; 8; 11 genummerde doeleinden beroept Varlik Zorg & Welzijn zich op de grondslag van het gerechtvaardigd belang.
Het gerechtvaardigd belang van Varlik Zorg & Welzijn is in die gevallen in het volgende gelegen:

 • Beveiliging van de gebouwen en eigendommen van Varlik Zorg & Welzijn;
 • Beveiliging en beschikbaarheid van de netwerkinfrastructuur aan derde(n) (bijv. gastenwifi);
 • Fraudepreventie (controle op de logging informatiesystemen; ECD; Internetverkeer enz.);
 • Kwaliteits- en trainingsdoeleinden;
 • Direct marketingdoeleinden;
 • Interne audits om de kwaliteit van de zorg te verbeteren;
 • Wetenschappelijk (of historisch) onderzoek;

U kunt zich tegen deze verwerking verzetten op grond van het recht van bezwaar. Meer informatie over dit recht vindt u verderop in dit statement.

Verplichte verstrekking
Wanneer wij om persoonsgegevens vragen dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat Varlik Zorg & Welzijn niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

Doorgifte aan het buitenland
Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt binnen landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Er vindt geen verwerking plaats van uw persoonsgegevens buiten de EER.

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling
Varlik Zorg & Welzijn maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling.

Bewaartermijn
Varlik Zorg & Welzijn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht met daarin voorgeschreven bewaartermijnen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Varlik Zorg & Welzijn zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als zijnde vertrouwelijk. Personen die namens Varlik Zorg & Welzijn toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. Varlik Zorg & Welzijn verlangt dezelfde technische en organisatorische maatregelen van haar verwerkers en heeft dit vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

Uw rechten
Op grond van de wet heeft u diverse rechten. We zetten deze rechten voor u op een rijtje.

Inzagerecht:
U heeft het recht de door Varlik Zorg & Welzijn verwerkte persoonsgegevens in te zien.

Correctie- en verwijderingsrecht
U heeft het recht gegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Recht van bezwaar
Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens. U heeft dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op uw toestemming, het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, het voldoen aan wettelijke verplichtingen of het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen.
Wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens om u te informeren activiteiten van Varlik Zorg & Welzijn en soortgelijke verwerkingen dan zullen wij dit bezwaar altijd honoreren.

Recht op beperking
U heeft onder omstandigheden ook het recht op de beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat Varlik Zorg & Welzijn de verwerking van uw gegevens tijdelijk “bevriest”. U kunt dit recht inroepen in vier situaties:

 • In afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek;
 • Indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst;
 • Indien Varlik Zorg & Welzijn de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens wel nodig heeft voor de voorbereiding op een rechtszaak;
 • In afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om de door u aan Varlik Zorg & Welzijn verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor ‘papieren’ verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij.
Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de derden partij waaraan u de gegevens wilt laten doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens u verzorgen. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden.

Intrekken van toestemming
Voor de hierboven beschreven gegevens geldt dat wij u gegevens verwerken op basis van uw toestemming. U heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan onmiddellijk staken.

Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht; alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig. Het intrekken van de toestemming leidt er in veel gevallen toe dat de zorg wordt beëindigt.

Uitoefening van de rechten
Het uitoefenen van de rechten is voor in principe kosteloos behoudens misbruik. U oefent de rechten uit door contact op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

Termijnen
Wij zullen uw vragen/verzoeken in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek meer tijd kosten, dan zullen wij u hiervoor binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/ of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

Identificatie
Wij kunnen bij alle vragen / verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen wij om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de persoonsgegevens. Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen verzoeken we u dan ook op voorhand een kopie van uw identiteitsbewijs mee te zenden. Schrijft u op de kopie dat het een kopie betreft en voor wie en met welk doel de kopie verstrekt wordt, de datum waarop u de kopie afgeeft.
De kopie van uw identiteitsbewijs wordt alleen ter vaststelling van uw identiteit gebruikt en na vaststelling direct vernietigd.

Individuele afweging bij ieder verzoek
We wijzen u er op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. We zullen ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken. U kunt vervolgens in dat geval eventueel de gang naar de rechter maken. Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor direct marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

Informatie over de website en cookies

Bezoekgegevens
Van Varlik Zorg & Welzijn.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. De verzamelde gegevens worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op Varlik Zorg & Welzijn.nl. In het kader van de dienstverlening, verkoop van producten en diensten of wanneer bezoekers anderszins contact hebben met Varlik Zorg & Welzijn via Varlik Zorg & Welzijn.nl, legt Varlik Zorg & Welzijn algemene gegevens vast zoals in geval van het sollicitatie- en contactformulier. Deze gegevens dragen bij aan een goede dienstverlening aan de bezoekers van Varlik Zorg & Welzijn.nl en een optimale werking van de website.

Links naar andere websites
Op pagina’s van Varlik Zorg & Welzijn.nl wordt de mogelijkheid geboden om door te klikken naar websites van andere partijen en naar social media. Varlik Zorg & Welzijn kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens door die betreffende partijen. De voorwaarden op die sites kunnen afwijken van de voorwaarden van Varlik Zorg & Welzijn.

Google Analytics
Varlik Zorg & Welzijn maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers Varlik Zorg & Welzijn.nl gebruiken en heeft Google Analytics-functies ingeschakeld ten behoeve van het verkrijgen van demografische- en interesserapporten. Lees het privacybeleid van Google Analytics voor meer informatie. Varlik Zorg & Welzijn heeft hier geen invloed op. Bezoekers kunnen zichzelf uitsluiten van opname in de websiteanalyse van Varlik Zorg & Welzijn.nl door gebruik te maken van de Browser Add-on.

Afbeeldingen en informatie
Afbeeldingen op Varlik Zorg & Welzijn.nl zijn niet rechtenvrij. Overige informatie op Varlik Zorg & Welzijn.nl mag vrij verspreid en gedeeld worden. Hoewel Varlik Zorg & Welzijn de grootst mogelijke zorg besteedt aan de inhoud van Varlik Zorg & Welzijn.nl, kunnen bezoekers hier geen rechten aan ontlenen.

Cookies
Cookies zijn kleine gegevenspakketjes die op apparaten worden gedownload door de website die een persoon op dat moment bezoekt. Bij een volgend bezoek aan dezelfde website, zoals Varlik Zorg & Welzijn.nl, zorgen cookies ervoor dat het apparaat meteen wordt herkend. Door cookies te gebruiken, kan die website tijdelijk informatie over bezoeken en bezoekers opslaan. Bij een bezoek aan Varlik Zorg & Welzijn.nl geven bezoekers akkoord dat Google cookies op hun apparaat plaatst. Google legt de informatie die zij via cookies heeft verzameld naast overige informatie die bezoekers over zichzelf hebben verstrekt, of naast andere gegevens die zijn verzameld voor doeleinden die in het privacybeleid van Varlik Zorg & Welzijn staan vermeld als onderdeel van de websiteanalyse. Bezoekers kunnen deze cookies uitzetten via de browser. Raadpleeg daarvoor bijvoorbeeld tips van de Consumentenbond. Mogelijk kunnen bezoekers daarna sommige delen van Varlik Zorg & Welzijn.nl niet (correct) gebruiken.

Solliciteren bij Varlik Zorg & Welzijn – via Varlik Zorg & Welzijn.nl en Zorgselect.nl

Gegevens van sollicitanten
Varlik Zorg & Welzijn verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten (vereist én optioneel) rechtstreeks of door middel van formulieren en /of aangehechte CV’s via Varlik Zorg & Welzijn.nl. Enkele voorbeelden van gegevens van sollicitanten zijn: contactgegevens van de sollicitant (naam, adres, taal, etc.), opleiding van de sollicitant (scholing, cursussen, etc.) arbeidsverleden (vroegere werkgevers, referenties, etc.).
Varlik Zorg & Welzijn verzamelt en verwerkt geen gevoelige informatie over sollicitanten, bijvoorbeeld gegevens die uw ras of etnische achtergrond, politieke of godsdienstige overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksuele geaardheid onthullen.

Openbaar maken van gegevens van sollicitanten
Varlik Zorg & Welzijn kan bepaalde gegevens van sollicitanten onthullen aan derde partijen die diensten aan Varlik Zorg & Welzijn leveren. Bijvoorbeeld een assessment bureau, indien bij de uitvoering van deze diensten gegevens van sollicitanten moeten worden gebruikt en/of gecreëerd voor de uitvoering van het werving- en selectieproces.
Varlik Zorg & Welzijn verkoopt en verhandelt géén gegevens van sollicitanten aan enige derde partij. Varlik Zorg & Welzijn kan krachtens van toepassing zijnde wetten worden verplicht, bepaalde gegevens van sollicitanten te onthullen aan derden, bijvoorbeeld de bevoegde opsporingsautoriteiten.

Het bewaren van gegevens van sollicitanten
Varlik Zorg & Welzijn bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens en na de wervings- en selectieprocedure. Gegevens van sollicitanten bij Varlik Zorg & Welzijn blijven bewaard voor toekomstige mogelijkheden, indien de sollicitant daarvoor toestemming verleent. De gegevens worden enkel gebruikt om sollicitanten en vacatures aan elkaar te koppelen. Zo kan een kandidaat na een eerdere afwijzing toch voor een toekomstige baan bij Varlik Zorg & Welzijn in aanmerking komen. Mocht je als sollicitant niet willen dat Varlik Zorg & Welzijn je CV en overige gegevens bewaard verzoeken we dit per mail naar secretariaat.poo@Varlik Zorg & Welzijn.nl door te geven. Je ontvangt dan een bevestiging dat je gegevens uit ons systeem verwijderd zijn.

Functionaris Gegevensbescherming
Varlik Zorg & Welzijn heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert Varlik Zorg & Welzijn over de privacywetgeving. De FG is onafhankelijk en geniet wettelijke ontslagbescherming. De FG rapporteert rechtstreeks aan de bestuurder van Varlik Zorg & Welzijn. De FG is bovendien de contactpersoon voor alle vragen die over privacy gaan, zowel voor u als betrokkene als voor de toezichthouder.
U vindt de contactgegevens van de FG onderaan dit privacy statement.

Toezichthouder
Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen
Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van Varlik Zorg & Welzijn. Varlik Zorg & Welzijn kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit privacy statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Vragen
Verder staat het u uiteraard vrij vragen te stellen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen Varlik Zorg & Welzijn. Neem voor vragen over de privacy contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over dit privacy statement of ons privacy beleid, of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens.