Privacy Verklaring Varlik Zorg & Welzijn

Verantwoordelijke

Binnen Varlik Zorg & Welzijn worden uw (medische) persoonsgegevens verzameld en vastgelegd in uw dossier. Dit is noodzakelijk om onze zorg- en/of hulpverlening aan u mogelijk te maken. Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige relevante wet- en regelgeving. Wij vinden het zeer belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. In deze verklaring informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

Varlik Zorg & Welzijn is zogeheten verantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat Varlik Zorg & Welzijn beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Persoonsgegevens

Voor het leveren van goede zorg- en/of hulpverlening is het noodzakelijk dat uw zorgaanbieder uw persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Medische hulpverleners zijn verplicht een medisch dossier in te richten. In dit dossier worden alleen gegevens over uw gezondheid en de behandeling opgenomen die voor een goede zorg- en hulpverlening noodzakelijk zijn.

Wanneer Varlik Zorg & Welzijn uw gegevens voor andere dan bovengenoemde doelen wil gebruiken, kan dat alleen indien u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Varlik Zorg & Welijn gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, BSN, e-mailadres, verzekeringsnummer, gezondheidsgegevens ten behoeve van zorg/dienstverlening.

Grondslag verwerking

Varlik Zorg en Welzijn mag uw persoonsgegevens alleen verwerken indien:

  • a. De gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of voor het nemen van precontractuele maatregelen op uw verzoek voor zover die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
  • b. De gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan Varlik Zorg & Welzijn onderworpen is;
  • c. De gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Varlik Zorg & Welzijn of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij uw belang of uw fundamentele rechten en vrijheden, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zwaarder wegen.

Het verwerken van de persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met u aan te gaan. Zonder deze persoonsgegevens zijn wij niet in staat om onze diensten aan u te leveren en onze overige verplichtingen aan u na te komen.

Het verwerken van de persoonsgegevens is ook een wettelijke verplichting van uw zorgaanbieder. Zonder deze persoonsgegevens zijn wij niet instaat om te voldoen aan onze wettelijke verplichting. U bent wel verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Indien u deze gegevens niet aan ons kunt of wilt verstrekken kunnen wij de dienstverlening niet starten dan wel voortzetten.

Geheimhouding

Iedereen die binnen Varlik Zorg & Welzijn toegang heeft tot persoonsgegevens is gehouden tot geheimhouding. Deze geheimhouding is vastgelegd in elke arbeidsovereenkomst c.q. vrijwilligersovereenkomst.

Uw rechten

U heeft het recht op inzage en een afschrift van de persoonsgegevens die Varlik Zorg & Welzijn van u heeft verwerkt. Wanneer u van mening bent dat die persoonsgegevens niet of niet langer volledig zijn, kunt u bezwaar maken tegen de persoonsgegevensverwerking, een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren of te verwijderen, dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde.

Varlik Zorg & Welzijn zal uw verzoeken zo snel mogelijk inwilligen. U wordt binnen 4 weken schriftelijk geïnformeerd over het al dan niet toewijzen van uw verzoek. U kunt uw schriftelijke verzoek zenden aan Varlik Zorg & Welzijn waarvan de contactgegevens hieronder te vinden zijn.

Varlik Zorg & Welzijn
T.a.v. de directie
Elferinksweg 13
7545 KA  Enschede

Bewaartermijn

Varlik Zorg & Welzijn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking, tenzij er een wettelijke langere bewaartermijn geldt. Voor de WLZ en Jeugdwet geldt in beginsel een bewaarplicht van 20 jaar, voor de WMO 15 jaar.

Medische informatie

Zorgverleners mogen medische informatie delen met andere zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling. Dit mag alleen als die informatie noodzakelijk is voor hun werk. U hoeft daarvoor geen toestemming te geven. U kunt er wel bezwaar tegen maken. Dan mag uw zorgverlener geen informatie meer doorgeven aan andere zorgverleners.

Uw gegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim: de zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht. Andere hulpverleners en medewerkers van zorginstellingen vallen niet onder het medisch beroepsgeheim. Maar zorginstellingen hebben een zorgplicht om uw gegevens te beschermen. Andere hulpverleners kunnen ook een geheimhoudingsplicht hebben; die staat dan in hun beroepscode. Dit geldt bijvoorbeeld voor maatschappelijk werkers en ergotherapeuten.

Datalek

Een datalek is iets wat tegenwoordig regelmatig voorkomt. Het kan iedere organisatie gebeuren. Wij hebben hiervoor het volgende protocol:

  • Allereerst zorgen we voor overzicht op de situatie;
  • Er worden onmiddellijk maatregelen genomen om de schade van het datalek te beperken;
  • Er wordt een inschatting gemaakt van de risico’s;
  • We bepalen of het datalek gemeld moet worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens; Zo ja dan wordt er onmiddellijk gemeld;
  • Er wordt bepaald of het datalek gemeld moet worden aan de betrokken personen. Zo ja dan wordt dit zo snel mogelijk gedaan;
  • Het datalek wordt geregistreerd in ons datalekregister. Deze wordt in voorkomende gevallen geëvalueerd.

Klachten

Mocht u van mening zijn dat wij uw persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige wijze hebben verwerkt en wij geen of onvoldoende gehoor hebben gegeven aan uw bezwaren, dan kunt u een klacht indienen bij

1. Varlik Zorg & Welzijn of klachten@trinzorg.nl
T.a.v de directie
Elferinksweg 13
7545 KA  Enschede

2. De Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijziging van Privacy Verklaring

Varlik Zorg & Welzijn behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig deze Privacy Verklaring te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.